f

Kategorie


Promocje

Regulamin sklepu

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.dekoret.pl

2. Właścicielem sklepu jest firma: ART DEKORET Teresa Gul, ul. Zamkowa 1, 42-235 Lelów, NIP 5771120650

3. Wszystkie produkty oferowane w sklepie www.dekoret.pl są wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

4. Sklep internetowy www.dekoret.pl prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.

ZAMÓWIENIA

1. Zamówienia są przyjmowane przez stronę www.dekoret.pl lub drogą mailową.

2. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

3. Złożenie zamówienia w sklepie www.dekoret.pl jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.

5. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu na podany adres e-mail potwierdzającą otrzymanie zamówienia.

6. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub momentem dokonania zamówienia w przypadku płatności  „za pobraniem”.

7. Na życzenie klienta do zamówienia wystawiana jest faktura. Faktura może zostać załączona do wysyłanej przesyłki lub przesłana drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail. Kupujący zobowiązany jest do poinformowania Sprzedającego niezwłocznie (najpóźniej do 24 godzin) o potrzebie otrzymania faktury. Fakturę należy zachować na wypadek ewentualnych zwrotów lub reklamacji.

8. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu wysłania przez Sprzedawcę e-maila, potwierdzającego fakt wysłania zamówionych produktów.

9. Wszystkie ceny podane w sklepie internetowym www.dekoret.pl  są cenami brutto podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

10. Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.

11. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych produktów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian.

12. Jeśli Klient nie opłaci złożonego zamówienia w ciągu 7 dni, lub nie poinformuje Sprzedawcy o opóźnieniu wpłaty, Sprzedawca ma prawo do anulowania takiego zamówienia.

13. Jeśli Kilent nie odbierze przesyłki wysłanej "za pobraniem", zobowiązany jest do zwrócenia Sprzedawcy poniesionych kosztów, związanych z wysyłką i zwrotem zamówienia.

KOSZTY I WARUNKI DOSTAWY

1. Zakupiony towar wysyłany jest za pośrednictwem Poczty Polskiej. Koszty dostawy są zróżnicowane ze względu na wielkość i ciężar przesyłki. Zawierają w sobie koszt dostawy oraz koszt pakowania produktu. Koszt przesyłki widoczny jest w momencie złożenia zamówienia.

2. Zamówienia realizowane są do 2 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy lub od momentu złożenia zamówienia w przypadku wybrania opcji „za pobraniem”.

3. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu Zamówienia. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Klient może odstąpić, bez podawania przyczyny, od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty doręczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia  przed jego upływem.

2. Jeżeli Klient złoży oświadczenie o odstąpieniu zanim Sprzedawca przyjmie jego ofertę zakupu towaru, oferta Klienta przestaje wiązać.

3. Sprzedawca zwróci Kupującemu dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Kupującemu towaru.  

REKLAMACJE

1. Jeżeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady techniczne lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy, powinien niezwłocznie skontaktować się mailowo pod adresem dekoret@wp.pl  informując o rodzaju wady lub uszkodzenia. Towar uszkodzony należy odesłać na adres sklepu. Sklep rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm), Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych. Składając zamówienie, Klient dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia, ewentualnych reklamacji, ułatwienia złożenia kolejnych zamówień oraz w celach marketingowych. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.

2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma ART DEKORET Teresa Gul, 42-235 Lelów, ul. Zamkowa 1,  NIP 5771120650, która przetwarza dane osobowe zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną - wyłącznie w celu właściwego wykonania usługi oraz w celu dokonania rejestracji użytkownika.

3. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania lub żądania ich usunięcia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

ZMIANA REGULAMINU

1. Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu.

2. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.

3. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony internetowej Sklepu.

2. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

3. Każdy Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Klienta z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodkach mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych.