f

Kategorie

Promocje

Regulamin sklepu

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.dekoret.pl

2. Właścicielem sklepu jest firma: Dekoret Izabela Gul, ul. Zamkowa 1, 42-235 Lelów, NIP 9492065552

3. Wszystkie produkty oferowane w sklepie www.dekoret.pl są wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

4. Sklep internetowy www.dekoret.pl prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.

ZAMÓWIENIA

1. Zamówienia są przyjmowane przez stronę www.dekoret.pl poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza znajdującego się na stronie, oraz dokonanie wyboru towarów, składający zamówienie, zwany dalej Kupującym zawiera umowę z firmą realizującą zamówienie zwaną dalej Sprzedającym.

 2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Zamówienia rejestrowane są automatycznie. 

3. Złożenie zamówienia w sklepie www.dekoret.pl jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.

5. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu na podany adres e-mail potwierdzającą otrzymanie zamówienia.

6. Kupujący może w szczególnych wypadkach złożyć zamówienie za pomocą poczty elektronicznej. Kupujący zobowiązuje się do podania w zamówieniu wszystkich niezbędnych danych potrzebnych do jego realizacji tzn. dokładnego adresu, formy płatności, oraz szczegółowych opisów wybranego towaru.

7. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub momentem dokonania zamówienia w przypadku płatności  „za pobraniem”.

8. Na życzenie klienta do zamówienia wystawiana jest faktura. Fakturę wystawiamy bez podatu VAT (zwolnienie z podatku VAT na podstawie Art. 113 Pkt 1 i 9 Ustawy o VAT). Faktura może zostać załączona do wysyłanej przesyłki lub przesłana drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail. Kupujący zobowiązany jest do poinformowania Sprzedającego niezwłocznie (najpóźniej do 24 godzin) o potrzebie otrzymania faktury. Fakturę należy zachować na wypadek ewentualnych zwrotów lub reklamacji.

9. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu wysłania przez Sprzedawcę e-maila, potwierdzającego fakt wysłania zamówionych produktów.

10. Wszystkie ceny podane w sklepie internetowym www.dekoret.pl  są cenami brutto podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

11. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych produktów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian.

12.Sprzedający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za złą pracę i nieterminowość oraz zagubienie lub zniszczenie przesyłki przez firmy kurierskie oraz Pocztę Polską. Dokumentem stwierdzającym nadanie przez nas przesyłki, jest dowód nadania przesyłki - formularz kopia, lub dowód przesyłki  ze stemplem Poczty Polskiej lub inne pokwitowanie firmy kurierskiej. Sprzedający zobowiązuje się do terminowej realizacji i nadania zamówień w urzędzie pocztowym, nie ponosi natomiast odpowiedzialności za dalszą drogę przesyłki.

13. Jeśli Klient nie opłaci złożonego zamówienia w ciągu 14 dni, lub nie poinformuje Sprzedawcy o opóźnieniu wpłaty, Sprzedawca ma prawo do anulowania takiego zamówienia.

14. Jeśli Klient nie odbierze przesyłki wysłanej "za pobraniem", zobowiązany jest do zwrócenia Sprzedawcy poniesionych kosztów, związanych z wysyłką i zwrotem zamówienia.

15. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia jeśli podane przez Kupującego dane są niepełne lub błędne. 

KOSZTY I WARUNKI DOSTAWY

1. Zakupiony towar wysyłany jest za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej. Koszty dostawy są zróżnicowane ze względu na wielkość i ciężar przesyłki. Zawierają w sobie koszt dostawy oraz koszt pakowania produktu. Koszt przesyłki widoczny jest w momencie złożenia zamówienia.

2. Zamówienia realizowane są do 2 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy lub od momentu złożenia zamówienia w przypadku wybrania opcji „za pobraniem”.

3. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu Zamówienia. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Klient może odstąpić, bez podawania przyczyny, od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty doręczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia  przed jego upływem.

2. Jeżeli Klient złoży oświadczenie o odstąpieniu zanim Sprzedawca przyjmie jego ofertę zakupu towaru, oferta Klienta przestaje wiązać.

3. Sprzedawca zwróci Kupującemu dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Kupującemu towaru.  

REKLAMACJE

1. Jeżeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady techniczne lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy, powinien niezwłocznie skontaktować się mailowo pod adresem dekoret@wp.pl  informując o rodzaju wady lub uszkodzenia. Towar uszkodzony należy odesłać na adres sklepu. Sklep rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni.

ZMIANA REGULAMINU

1. Sklep www.dekoret.pl zastrzega sobie prawo zmiany cen, opisów produktów, zmiany treści niniejszego regulaminu itp., treści na naszej stronie internetowej i w swojej ofercie.

INFORMACJA O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Kto wykorzystuje podane dane osobowe?

Administratorem podanych danych osobowych jest Izabela Gul prowadząca działalność pod nazwą Dekoret Izabela Gul z siedzibą przy ul. Zamkowej 1, 42-235 Lelów,

Przetwarzanie Państwa danych jest realizowanie przez Dekoret Izabela Gul , a wynika z prowadzonej działalności: sprzedaży produktów.

W jakim celu przetwarzane będą podane dane osobowe?

Dane będą przetwarzane na potrzeby obsługi i realizacji zamówienia oraz obsługi związanej z rękojmią lub gwarancją udzieloną na produkt tj. w zakresie niezbędnym do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). 1.

Dane będą przetwarzane na potrzeby dochodzenia roszczeń przez Administratora, tj. w zakresie niezbędnym do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit f) RODO).

Dane będą przetwarzane na potrzeby realizacji obowiązków wynikających z przepisów w zakresie księgowości i rachunkowości (tj. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).

Jak długo będą przechowywane podane dane osobowe?

Dane będą przechowywane przez 5 lat od końca roku, w którym powstał obowiązek podatkowy w związku z zamówieniem.

Jakie ma Pani/Pan prawa w związku z przetwarzaniem podanych danych osobowych?

Przysługuje Pani/Panu prawo:

- dostępu do treści swoich danych osobowych,

- sprostowania danych,

- usunięcia danych, jeżeli nie są już one niezbędne z celu realizacji umowy, dane były przetwarzane niezgodnie z prawem

- przenoszenia tych danych do innego podmiotu,

-żądania ograniczenia przetwarzania tych danych również gdy kwestionuje Pani/Pan prawidłowość tych danych.

- wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 

Czy podanie danych jest obowiązkowe?

Podanie danych wynika z faktu zawarcia umowy i jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zamówienia.

Czy dane będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania?

Nie


USŁUGI ZEWNĘTRZNE / ODBIORCY DANYCH

Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Twoje dane. Poniżej znajduje się lista możliwych odbiorców Twoich danych:

-dostawca oprogramowania potrzebnego do prowadzenia sklepu internetowego

-podmiot realizujący dostawę towarów

-dostawca płatności

-biuro księgowe

-hostingodawca

-odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim Administrator jest zobowiązany do udostępnienia im danych

1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),


 
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY. 
Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]
Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy ……………………………………………………

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
…………………………………………………………………………………………………………..
Adres konsumenta(-ów)
……………………………………………………………………………………………………………
 
 
Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
……………………………………………………………………………………………………………
Data
……………………………………………………………………………………………………………
(*) Niepotrzebne skreślić.