f

Kategorie

Promocje

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Klient może odstąpić, bez podawania przyczyny, od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty doręczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia  przed jego upływem.

2. Jeżeli Klient złoży oświadczenie o odstąpieniu zanim Sprzedawca przyjmie jego ofertę zakupu towaru, oferta Klienta przestaje wiązać.

3. Sprzedawca zwróci Kupującemu dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Kupującemu towaru.  

REKLAMACJE

1. Jeżeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady techniczne lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy, powinien niezwłocznie skontaktować się mailowo pod adresem dekoret@wp.pl  informując o rodzaju wady lub uszkodzenia. Towar uszkodzony należy odesłać na adres sklepu. Sklep rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni.


WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY.

 Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]
Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy ……………………………………………………

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
…………………………………………………………………………………………………………..
Adres konsumenta(-ów)
……………………………………………………………………………………………………………
  
Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
……………………………………………………………………………………………………………
Data
……………………………………………………………………………………………………………
(*) Niepotrzebne skreślić.